Evaluatie buurtkamers Almere

Site Hogeschool Windesheim (in opdracht van: Ymere)

Achtergrond:

Om de leefbaarheid en sociale cohesie in Almere te verbeteren biedt woningcorporatie Ymere in kwetsbare buurten zogeheten buurtkamers aan. In de buurtkamers worden verschillende activiteiten georganiseerd die gratis toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Deze buurtkamers zijn dan ook multifunctioneel inzetbaar en worden zowel gebruikt door bewoners als welzijnsorganisaties. Buurtbewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de buurtkamers. De buurtkamers worden bijvoorbeeld gebruikt voor: een klaverjasclub, taalles, het verstrekken van maaltijden, koffie- en thee momenten etc.

Een belangrijke opgave binnen de strategie van Ymere is die van de (on)gedeelde stad. Ymere benadrukt dat wonen meer is dan enkel een dak boven het hoofd, en focust dan ook op het realiseren van veerkrachtige wijken, waarin buurtbewoners met verschillende achtergronden elkaar kennen, of makkelijk ontmoeten. Ymere zet maatschappelijk vastgoed als de buurtkamers in om laagdrempelige ontmoeting en samenwerking tussen buurtbewoners te faciliteren. Daarnaast kunnen de buurtkamers ook gebruikt worden door welzijnsorganisaties die kwetsbare bewoners begeleiden en extra ondersteuning bieden. In zijn algemeenheid dienen de buurtkamers een prettige en inclusieve woonomgeving te stimuleren voor alle bewoners uit de wijk, wat bijdraagt aan zowel de leefbaarheid als de veerkracht van de woonomgeving. Ymere ziet het belang van de buurtkamers en hun potentie om de sociale cohesie en ontmoeting tussen buurtbewoners te bevorderen en investeert dan ook actief in deze ontmoetingsplekken.

Doel van het onderzoek:

Het continueren van de buurtkamers is niet kosteloos en vraagt tevens een tijdsinvestering. Het is daarom belangrijk om inzichtelijk te krijgen of de buurtkamers inderdaad de beoogde functie vervullen, en of zij momenteel bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen en de bredere strategie van Ymere.

Opdracht:

De opdracht is tweeledig. Enerzijds dient het onderzoek inzichtelijk te maken hoe de buurtkamers momenteel functioneren. Vragen die hierbij centraal staan zijn bijvoorbeeld: op welke manieren worden de buurtkamers nu gebruikt? Weten buurtbewoners van het bestaan van de buurtkamers af? Hoe ervaren welzijnsorganisaties het gebruik van de buurtkamers? Hebben de buurtkamers momenteel het gewenste effect? etc. Anderzijds zal het evaluatieonderzoek achterhalen hoe de buurtkamers nog efficiënter kunnen worden gebruikt door welzijnsorganisaties en buurtbewoners om hun gewenste doel te vervullen.

Aanpak:

Het onderzoek kent meerdere fases.

·        Vooronderzoek studenten Windesheim; schrijven plan van aanpak.

·        Data verzamelen a.d.h.v. interviews met o.a. buurtbewoners, welzijnsorganisaties, gebiedsmanager, adviseurs leefbaarheid Gemeente Almere, initiatiefnemers van de Buurtkamer, de consulent en de wijkbeheerder Ymere.

·        Analyse van de data en schrijven van onderzoek/adviesrapport.

In totaal zal het onderzoek zich toespitsen op zes buurtkamers. Vier in Almere West en twee in Almere Oost. De buurtkamers zullen verdeeld worden onder de studenten en zo allen in het onderzoek worden meegenomen.

Onderzoeksresultaat:

Het gewenste resultaat van het evaluatieonderzoek is daarom een analyse van de huidige stand van zaken met betrekking tot de buurtkamers en een advies voor mogelijke verbeteringen voor diens gebruik en beheer. De inzichten uit het evaluatieonderzoek zullen daardoor een bijdrage leveren aan het toekomstig effectief gebruik en beheer van de buurtkamers, en daarmee tevens aan de doelstelling van Ymere om de sociale cohesie en leefbaarheid in Almere West te vergroten.

Betrokken partijen:

·        Opdrachtgever: Woningcorporatie Ymere

·        Project coördinatie: Academie van de Stad (een sociale onderneming die studenten koppelt aan maatschappelijk vraagstukken van grootstedelijke partners)

·        Extern adviseur: Lectoraat Urban Innovation van hogeschool Windesheim (het lectoraat focust zich op het verbeteren van stedelijke leefomgevingen door middel van innovatieve oplossingen en onderzoek)

Wat zoeken wij voor studenten?

Voor dit onderzoek zoeken we een groep gemotiveerde en getalenteerde Social Work studenten. Als je denkt dat je met een andere opleiding toegevoegde waarde kunt bieden, dan staan we daarvoor open. Motiveer hierbij waarom dit aansluit bij je opleiding en hoe je waarde kan toevoegen.

Benodigde Vaardigheden:

·        Onderzoeksvaardigheden: Het vermogen om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren, inclusief het ontwerpen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, en data-analyse.[P1] 

·        Analytisch Denken: Het vermogen om onderzoeksgegevens te interpreteren en om te zetten in bruikbare inzichten en aanbevelingen.

·        Communicatievaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om onderzoeksbevindingen helder te presenteren aan verschillende belanghebbenden.

·        Samenwerkingsvaardigheden: Het vermogen om effectief in multidisciplinaire teams te werken, waarbij respect en begrip voor verschillende expertises essentieel is.

De opdrachtgever vraagt van studenten dat zij:

·        De inspanning leveren om het project tot een succesvolle uitvoering en eindresultaat te brengen.

·        Een kwalitatief en helder plan van aanpak opstellen (inclusief de centrale vraag van het project, plan van uitvoering, planning van de werkzaamheden en contactgegevens). – Inhoudelijke afspraken en deadlines opstellen in samenwerking met de opdrachtgever en docent en zich daar ook aan houden.

·        Een proactieve en open houding in de communicatie naar de opdrachtgever, docent en de Academie van de Stad aannemen en iedereen geïnformeerd houden over de voortgang van het project.

·        Op tijd problemen/knelpunten signaleren en melden bij de docent en de Academie van de Stad.[P2] 

 

Wat kan je van ons verwachten?

·        Goede inhoudelijke begeleiding van ervaren onderzoekers, docenten en professionals

·        Een werkomgeving waarin je praktische ervaring opdoet met het doen van onderzoek

·        Het opdoen van relevante werkervaring, voor een grootstedelijke opdrachtgever

·        Maatschappelijke impact maken, door mee te werken aan ‘echte’ maatschappelijke vraagstukken

Wat zoeken wij voor studenten?

Voor dit onderzoek zoeken we een groep gemotiveerde en getalenteerde Social Work studenten. Als je denkt dat je met een andere opleiding toegevoegde waarde kunt bieden, dan staan we daarvoor open. Motiveer hierbij waarom dit aansluit bij je opleiding en hoe je waarde kan toevoegen.

Benodigde Vaardigheden:

·        Onderzoeksvaardigheden: Het vermogen om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren, inclusief het ontwerpen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, en data-analyse.

·        Analytisch Denken: Het vermogen om onderzoeksgegevens te interpreteren en om te zetten in bruikbare inzichten en aanbevelingen.

·        Communicatievaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om onderzoeksbevindingen helder te presenteren aan verschillende belanghebbenden.

·        Samenwerkingsvaardigheden: Het vermogen om effectief in multidisciplinaire teams te werken, waarbij respect en begrip voor verschillende expertises essentieel is.

De opdrachtgever vraagt van studenten dat zij:

·        De inspanning leveren om het project tot een succesvolle uitvoering en eindresultaat te brengen.

·        Een kwalitatief en helder plan van aanpak opstellen (inclusief de centrale vraag van het project, plan van uitvoering, planning van de werkzaamheden en contactgegevens). – Inhoudelijke afspraken en deadlines opstellen in samenwerking met de opdrachtgever en docent en zich daar ook aan houden.

·        Een proactieve en open houding in de communicatie naar de opdrachtgever, docent en de Academie van de Stad aannemen en iedereen geïnformeerd houden over de voortgang van het project.

·        Op tijd problemen/knelpunten signaleren en melden bij de docent en de Academie van de Stad.

 

Wat kan je van ons verwachten?

·        Goede inhoudelijke begeleiding van ervaren onderzoekers, docenten en professionals

·        Een werkomgeving waarin je praktische ervaring opdoet met het doen van onderzoek

·        Het opdoen van relevante werkervaring, voor een grootstedelijke opdrachtgever

·        Maatschappelijke impact maken, door mee te werken aan ‘echte’ maatschappelijke vraagstukken

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar i.j.ietswaart@windesheim.nl