Community Building Urban Innovation

  • Comakership
  • Almere

Site Hogeschool Windesheim (in samenwerking met Philadelphia Zorg)

Opdrachtomschrijving

Community Building – Behoefteonderzoek naar draagvlak, betrokkenheid, motivatie en vaardigheden bij medewerkers van Philadelphia Zorg

Achtergrond:

Philadelphia Zorg ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dit kunnen mensen zijn met een licht tot matig verstandelijke beperking, die gewoon thuis wonen of samenwonen op een locatie. Of het zijn mensen die midden tussen bewoners zonder beperking in de straat wonen (gespikkeld) of mensen met een ernstig meervoudige beperking op een zorglocatie. De bewoners die begeleid worden door medewerkers van Philadelphia willen een eigen leven, een gewoon leven leiden. Zij willen ook een gewone buur zijn. Om de bewoners hierbij te helpen wordt het netwerk rondom deze bewoners verstevigd, worden organisaties goed met elkaar verbonden en de buurt betrokken. Community building is het proces waarmee verbindingen tussen mensen en gemeenschappen op gang komen. Community living is het doen volgens dat proces. Daarom hebben we het over community living als we het hebben over transformatie in de praktijk.

Community living is onderdeel van de transformatie waarin de organisatie zich bevindt. Community living is een overkoepelend begrip waar verschillende initiatieven onder vallen (ABCD-aanpak, Jouw Ingebrachte Mentor, Mooi Leven Huizen, Mijn Werk, Mijn Netwerk, Anders Kijken Anders Doen). Philadelphia heeft deze initiatieven ontwikkeld om de missie van Philadelphia mogelijk te maken. Het is ook een manier om antwoord te geven op de krapte van de arbeidsmarkt. We zullen het in de zorg met minder medewerkers moeten doen. Daarom is het belangrijk om het netwerk en de buurt te betrekken bij het welzijn en de zorg voor mensen. Medewerkers worden de komende tijd voorbereid (door de managers) op hun nieuwe rol waarbij zij zich moeten ontwikkelen tot persoonlijk coach/ community builders. Het valt niet mee voor medewerkers om in de juiste mindset te komen en vaardigheden te ontwikkelen om gemeenschappen te versterken en bewoners te ondersteunen bij het meedoen in de gemeenschap. Voor een succesvolle implementatie van community living is het essentieel om inzicht te krijgen in de motivatie, draagvlak en behoeften van de medewerkers, zodat een aanbod van training en scholing kan worden ontwikkeld om hen goed te begeleiden in deze nieuwe rol. Dit onderzoek is in eerste instantie gericht op de locaties waar community living al is opgepakt. Hierbij werken we samen met interne onderzoekers binnen Philadelphia.

Doel van het onderzoek:

Behoefteonderzoek bij Medewerkers van Philadelphia Zorg:

·       De betrokkenheid en rolopvatting van medewerkers in kaart brengen.

·       Onderzoeken welke vaardigheden (gespreksvoering, hostmanship, conflicthantering) en kennis (b.v. van de ABCD-aanpak) medewerkers nodig hebben om succesvol te functioneren als community builders. Hierbij zijn ook nadrukkelijk cliënten en buurtbewoners betrokken

·       In kaart brengen wat al op dit gebied wordt aangeboden

·       Adviseren welke ondersteuning en middelen medewerkers nodig hebben tijdens deze transitie.

·       Adviseren in hoe je de medewerkers meekrijgt in de transitie

·       Adviseren en ondersteunen bij het implementeren van modules Community Building in het Leerhuis van Philadelphia

Onderzoeksvragen:

·       Hoe zit het met de interesse, motivatie, draagvlak en houding van medewerkers met betrekking tot community living?

·       Welke vaardigheden en kennis hebben medewerkers van Philadelphia Zorg nodig om effectief te kunnen functioneren als community builder?

·       Welke huidige kennis en vaardigheden bezitten de medewerkers al en waar zijn de grootste hiaten?

·       Welke ondersteuningsbehoeften hebben medewerkers tijdens de transitie naar hun nieuwe rol?

 

Onderzoek aanpak:

Literatuurstudie: Verkenning van bestaande literatuur over community building binnen zorgorganisaties en relevante opleidingsmodules binnen Social Work.

Dataverzameling: in overleg met opdrachtgever

Kwalitatieve methoden: Interviews en focusgroepen met medewerkers van Philadelphia Zorg om diepgaande inzichten te verkrijgen.

Kwantitatieve methoden: Enquêtes onder een bredere groep medewerkers om trends en algemene behoeften te identificeren.

Analyse en Interpretatie: Analyse van verzamelde data om specifieke vaardigheidsbehoeften en opleidingsvereisten te identificeren.

Rapportage en Aanbevelingen: Het opstellen van een gedetailleerd rapport met bevindingen en concrete aanbevelingen voor Philadelphia Zorg en de opleiding Social Work.

Verwachte Resultaten:

Een duidelijk overzicht van de benodigde kennis, vaardigheden en ondersteuningsbehoeften van medewerkers van Philadelphia Zorg in een rapportage met tenminste een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Organiseer een netwerkevent, waarin de eindresultaten gedeeld worden en waar ruimte is voor interactie.

Over het Lectoraat Urban Innovation

Het lectoraat Urban Innovation van Windesheim focust zich op het verbeteren van stedelijke leefomgevingen door middel van innovatieve oplossingen en onderzoek. Het lectoraat werkt nauw samen met lokale overheden, bedrijven en inwoners om duurzame en praktische oplossingen te ontwikkelen voor uitdagingen binnen stedelijke gebieden. Het onderzoek binnen dit lectoraat richt zich op thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, en de sociale dynamiek binnen steden. Met Philadelphia Zorg is een samenwerking aangegaan, waarbij voormalig manager Roel Wieringa (gespecialiseerd op het thema community living) als research fellow is aangesteld bij het lectoraat.

Wat zoeken wij voor studenten?

Voor dit onderzoek zoeken we een groep gemotiveerde en getalenteerde studenten uit de volgende disciplines:

Social Work: Studenten die bekend zijn met de principes van zorg en welzijn, en affiniteit hebben met het werken met gemeenschappen.

HRM: Jij zet je in voor dé succesfactor van organisaties: de mens. Je coacht talent, zorgt dat mensen vitaal blijven en adviseert het management.

Verpleegkunde: Studenten die bekend zijn met de zorg en begeleiding van bewoners met een verstandelijke beperking

Als je denkt dat je met een andere opleiding toegevoegde waarde kunt bieden, dan staan we daarvoor open. Motiveer hierbij waarom dit aansluit bij je opleiding en hoe je waarde kan toevoegen.

Benodigde Vaardigheden:

Onderzoeksvaardigheden: Het vermogen om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren, inclusief het ontwerpen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, en data-analyse.

Analytisch Denken: Het vermogen om onderzoeksgegevens te interpreteren en om te zetten in bruikbare inzichten en aanbevelingen.

Communicatievaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om onderzoeksbevindingen helder te presenteren aan verschillende belanghebbenden.

Samenwerkingsvaardigheden: Het vermogen om effectief in multidisciplinaire teams te werken, waarbij respect en begrip voor verschillende expertises essentieel is.

Probleemoplossend Vermogen: Creatief en kritisch denken om praktische oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van Philadelphia Zorg.

 

Wat kan je van ons verwachten

·       Met deze opdracht krijg je de kans direct impact te hebben op de organisatieontwikkeling van Philadelphia Zorg. Je kan je tegelijkertijd ontwikkelen tot deskundige en praktijkgerichte professional

·       Zeer goede inhoudelijke begeleiding van ervaren onderzoekers, docenten en professionals

·       Een inspirerende werkomgeving waarin je praktische ervaring opdoet met het doen van onderzoek

·       Stagevergoeding in overleg.

·       Ondersteuning in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

·       Een werkplek op Windesheim, en de mogelijkheid om deels thuis te werken.

 

Interesse?

Zoek dan contact op met Roel Wieringa via r.wieringa@windesheim.nl.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar i.j.ietswaart@windesheim.nl